AutoLISP

AutoLISP

AutoLISP RoadPAC.lsp a rodinu AutoLISPů PKsoft.lsp jsem napsal pod svobodnou licencí GPL 3. Neoficiální český překlad licence GPL 3. Stažením a používáním těchto lispů automaticky souhlasíte s podmínkami licence GPL 3.

Ve svých programech používám arx aplikaci DOSLib pro práci se standartní Windows schránkou. Pokud budete chtít tuto funkci používat, tak DOSLib můžete stáhnout na webu DOSLibu. Nebo přímo odkaz na DOSLib 9.0.1 pro AutoCAD 2007 - 2017. Stažený exe soubor nainstalujete. Nainstalovaný arx soubor si přidejte do automaticky spouštěných aplikací v AutoCADu (_APPLOAD -> tlačítko Contents...).

Pokud byste narazili na nějaké chyby + případné vylepšení, tak mě prosím kontaktujte. Kontakt na mě naleznete buď na začátku daného AutoLISPu a nebo na stránce kontakty.

lisp

příkaz

SOU

SSS

SX

IS

ISS

IP

PT

CX

verze

1.0.1

2.0.0

2.5.0

1.1.1

1.1.1

1.1.1

2.1.0

1.0.2

1.0.2

1.1.0

1.2.0

2.3.0

1.2.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0

1.1.0 RC1

2.1.0 RC1

1.2.0 RC1

2.1.0 RC1

1.3.0 RC1

1.1.0 RC1

1.2.0 RC1

2.1.0 RC1

2.5.0

RC1

1.1.0

2.1.0

1.0.0

5.5.0

1.1.0

2.0.0

1.1.0

1.1.0

1.1.3

1.0.0 alfa

0.8.0

1.0.0

1.0.0

1.1.0

1.0.2

0.9.6

1.0.0

1.0.0

1.1.0

1.0.1

1.0.0

1.1.0

1.0.0 RC2

0.9.0

2.5.1

1.0.0

1.1.0

1.5.1

1.0.0

1.0.0 RC2

1.0.0 RC2

1.0.0 RC2

1.0.0 RC2

1.6.2

1.2.1

1.2.1

popis

popis bodů souřadnicemi (pro souřadnicové křížky) (SOUřadnice)

vynese bod na osu (polyline, line, arc a spline) v zadaném (ručně / Windows schránka - při načteném DOSLibu v AutoCADu) staničení (Create node in stationary)

AutoCAD

ProgeCAD

PKsoft-civil.lsp

civil engineering

vloží do podélného profilu svislou xline v místě napsaného staničení / staničení načteného z Windows schránky - pouze při načteném DOSLibu v AutoCADu (Staničení X-ová hodnota)

viz "ID" - vypíše staničení zaokrouhlené na milimetry (převedené z X-ové hodnoty) a uloží ho do Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Staniceni)

viz "ID" - vypíše staničení zaokrouhlené na metry (převedené z X-ové hodnoty) a uloží ho do Windowsschránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Staniceni)

viz "ID" - vypíše Y-ovou hodnotu a uloží ji do Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Podélný profil)

editace textů v podélňáku (123.456789 => 457) - pro popis staničení u klopení a značek (Podélný profil Text)

line v zadaném sklonu [%] a x-ové délce

PKsoft-CS.lsp

coordinate system

CS

UG

UK

UE

UZ

UP

XXY

XYS

XXC

XU

XCS

XXS

XXR

XXB

XTL

QE

QL

QR

QLT

QT

QTS

QTH

QB

QM

LLO

BB

PP

LJ

OO

CA

OD

RT

CT

TPS

TT

CTH

TMT

MEB

SAC

IK

DSE

L0

SCL

OOS

MBAR

PPU

CD

CP

D

LDF

UV

PM

ZZ

CSV

CCSV

CLV

CCLV

SI

PO

RZ

line v zadaném sklonu [1:x] a y-ové délce (Create Slope)

nastaví globální souřadný systém (Ucs Global)

nastaví Křovákův souřadný systém (Ucs Křovák)

nastaví souřadný systém dle entity (Ucs Entit)

orotuje souřadný systém dle z-ové osy o 90° (Ucs rotate by Z)

nastaví předchozí souřadný systém (Ucs Previous)

reloadne všechny xrefy

reloadne všechny xrefované situace

unloadne všechny xrefy

unloadne vybrané xrefy (xref unload)

unloadne všechny xrefované situace

uloží seznam aktuálně načtených / uvolněných xrefů

(pozor: proměnná s uloženým stavem není uložená ve výkresu - tudíž po zavření výkresu se uložený stav xrefů vymaže)

obnoví xrefy dle uloženého stavu (načtené / uvolněné)

připojí všechny xrefy

přesune všechny xrefy do dané hladiny (all Xrefs To Layer)

quick select s vybráním/napsáním (části) názvu entit (při napsání "lin" vybere entity typu "LINe", "polyLINe", "spLINe", ...) (Quick Entity)

quick select s vybráním / napsáním (části) názvu hladin (Quick Layer)

quick select s vybráním / napsáním názvu barvy (Quick coloR)

quick select s vybráním / napsáním (části) názvu typu čáry (Quick LineType)

quick select textu s vybráním / napsáním (části) textu (Quick Text)

quick select s vybráním / napsáním textového stylu (Quick Text Style)

quick select s vybrání / napsáním výšky písma (Quick Text Height)

quick select s vybráním / napsáním (části) názvu bloku (Quick Block)

vymaže všechny line (úsečka), arc (oblouk), polyline a spline s délkou menší, než... (Quick Mess delete)

zapne, rozmrazí a odemče všechny hladiny (alL Layers thaw, unlock an On)

vícenásobný break at point (přeruš v bodě)

pedit with multiple

"(poly)line join" - převede line na pline a spojí je + zapne linytype generation (Line Join)

viz "offset" (ekvidistanta) ale vzálenost automaticky vloží z Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu). V ProgeCAD/nenačteném DOSLibu pouze spustí příkaz "offset".

viz copy, ale změní u kopírovaných entit hladinu na aktuální (Copy to current layer)

Editace kót - upraví úhel vynášecích čar u lineárních kót. V ProgeCADu je potřeba nejdříve natočit souřadný systém. (Oblique Dimension)

(Adjusts the oblique angle of the extension lines for linear dimensions.)

orotuje text, mtext a lineární kóty okolo vkládacího bodu dle vybrané entity (textu, mtextu, lineární kóty, nebo line), nebo dvou bodů (Rotate Text)

kopíruje text mezi entitami typu: text, mtext, kóta, multileader a atribut (pozn: při zdrojové entitě typu "kóta" lze text kopírovat pouze na entitu typu "kóta") (Copy Text)

Vloží textový prefix a sufix do entit typu: text, mtext, kóta, multileader a atribut (Text Prefix & Sufix)

(Paste prefix a sufix to text, mtext, dimension, multileader and atribut.)

Ořeže ze začátku a z konce textu (text a jednoduchý mtext) zadaný počet znaků. (Trim Text)

(Trim defined number of characters of text.)

Měřítko pro text. Vyfiltruje z výběru texty a mtexty a změní jim v zadaném měřítku výšku. (Change Text Height)

Konvertuje text na mtext. Znaky "\r\n" (enter) převede na mtext s více řádky. Pozn: zatím zarovnává na middle left. (Text to MText)

viz "MEASURE" ale dělí jen blokem + možnost vybrat najednou víc a možnost smazat původní entity (MEasure of Block for few object)

sečte plochy vybraných entit (hatch, polyline) a uloží součet do schránky (Sum Area to Cipboard)

importuje body z Excelu, Calcu, ... (přes win schránku [ctrl+c]) do CADu (vykreslí body / bloky / line / polyline + příp. popíše textem Z-ovou souřadnici) (Import poKrytí)

definice vybrané entity (Definition of Selected Entity)

Nastaví aktuální hladinu "0". (set Layer 0)

Obnoví základní list měřítek, který následně vymaže a vytvoří nový list s měřítky pro kreslení v metrech - např. 1:1000 (v ACADu 1:1), 1:500 (1:0,5) atd... (SCale List)

osobní přednastavený object snap (nastaví úchopy: end, mid, center, node, intersection, insertion a perpendicular)

přepíná mezi ON/OFF menubar (pro AutoCAD 2009 a vyšší) - lze nastavit klávesovou zkratku ctrl+m (c:mbar) (MenuBAR)

purge all

Nahradí ve vybraném textu/mtextu čárku za tečku (rychlý najdi a nahraď). (Comma to Dot)     (Replace comma to dot in text and mtext.)

Někdy opraví diakritiku při převodu z Bentley Microstation - převede ACSII kód v textu na text (Correct Punctuation)     (Convert ASCII code to text.)

Viz "DIST" ale uloží vzdálenost do schránky. (Dist)

Vymaže z výkresu všechny hladiny (včetně entit v nich) které jsou zmražené nebo vypnuté. (Freeze and off Layer Delete)

před úpravou a přebarvováním výkresu - projede FixBlockem a ObjectColayem a nastaví správné proměnné (Uprava Vykresu)

přesune všechny entity do hladiny "0" - entitám natvrdo nastaví barvu a typ čáry dle původní hladiny (pokud už nebylo natvrdo nadefinováno předtím) (Podklady pro Machače)

vloží do výkresu filtr (NO_PRINT-ZZZ) pro hladiny, které by se neměly tisknout (kód jsem nepsal já - pouze jsem editoval filtr)

Změní viditelnost u dynamického bloku na následující v pořadí. (Change next Visible values for Selected dynamics block.)

Změní viditelnost u dynamického bloku na předchozí v pořadí. (Change previous Visible values for Selected dynamics block.)

Změní viditelnost u posledního dynamického bloku na následující v pořadí. (Change next Visible values for Last dynamics block.)

Změní viditelnost u posledního dynamického bloku na předchozí v pořadí. (Change previous Visible values for Last dynamics block.)

upraví situaci z RoadPACu 2007 - barvy, FixBlock, ...(SItuace)

upraví podélný profil z RoadPACu 2007 do 10x zúženého měřítka, do správných hladin, ... (POdelny profil)

upraví řezy z RoadPACu 2007 do správného měřítka (1:1), hladin, ... (ReZ)

PKsoft-xref.lsp

xref

PKsoft-QS.lsp

quick select

?

?

?

?

?

?

?

?

?

PKsoft-tools.lsp

CAD tools

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

PKsoft-utility.lsp

CAD utility

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

PKsoft-dyn_visible.lsp

dynamic block visible

RoadPAC.lsp

Příkaz PKsoft zobrazí informace o načtených AutoLIPSech PKsoftu s použitými příkazy, verzí programů a krátkým anglickým popisem.

Většina AutoLISPů pracujících s podélým profilem funguje správně pouze, pokud je podélný profil v souřadnicích: Měřítko výšek 1:1, měřítko délek 1m = 0.1 jednotky (10x zúžený podélný profil). Staničení 0.000 v X = 0, srovnávací rovina ve správné Y-ové souřadnici. Pozn: AutoLISP RoadPAC - PO upravuje automaticky podélný profil do souřadnic a měřítka.

Je možné, že nějaký příkaz bude kolidovat s klávesovou zkratkou standardního AutoCAD příkazu. Pokud tak nastane, tak buď zeditujte soubor "acad.pgp" (naleznete ho v c:\Documents and Settings\%USER%\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 20??\R???\enu\Support\) a předefinujte si zkratku nebo změnte příkaz v AutoLISPu - název příkazu najdete vždy na začátku jednotlivého programu (defun C:).

AutoLISPy Ing. Petra Malce

(c) Ing. Petr Malec, 2004

Cadpin je šířen pod komerční licencí. Pokud by jste o něj měli zájem, tak kontaktujte Ing. Petra Malce.

(c) Tony Tanzillo

AutoLISPy od Tony Tanzilla jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách Tony Tanzilla, nebo přímo v kódu daného AutoLISPu.

(c) DotSoft

AutoLISPy od DotSoftu jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách DotSoftu, nebo přímo v kódu daného AutoLISPu.

(c) ManuSoft

AutoLISPy od ManuSoftu jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách ManuSoftu.

(c) CAD Studio a.s.

Většinou jsou AutoLISPy od CAD Studio šířeny jako freeware. Ale není to pravidlem - čtěte licenční podmínky dané aplikace.

AutoLISPy od Alfreda jsou šířeny jako freeware.

V sekci download na Alfredových stránkách naleznete i další programy - já používám jen tento...

příkaz

layonoff "prefix"

popis

Zapíná/vypíná hladiny začínající na jakýkoliv "prefix". Výborné např. pro práci s rastry, kdy při posouvání vypnete hladinu s rastry a tak mnohem urychlíte překreslování. Vypínání/zapínání hladiny i rastry probíhá okamžitě. Lze si i vytvořit makro na tlačítko atd.: ^C^C(c:layonoff "prefix")

Další AutoLISPy

Další, mnou požívané lispy nalezené buď někde free na netu a nebo vytvořené někým z firmy HBH projekt.