AutoLISP

AutoLISP RoadPAC.lsp a rodinu AutoLISPů PKsoft.lsp jsem napsal pod svobodnou licencí GPL 3. Neoficiální český překlad licence GPL 3. Stažením a používáním těchto lispů automaticky souhlasíte s podmínkami licence GPL 3.

Ve svých programech používám arx aplikaci DOSLib pro práci se standartní Windows schránkou. Pokud budete chtít tuto funkci používat, tak DOSLib můžete stáhnout na webu DOSLibu. Nebo přímo odkaz na DOSLib 9.0.1 pro AutoCAD 2007 - 2017. Stažený exe soubor nainstalujete. Nainstalovaný arx soubor si přidejte do automaticky spouštěných aplikací v AutoCADu (_APPLOAD -> tlačítko Contents...).

Pokud byste narazili na nějaké chyby + případné vylepšení, tak mě prosím kontaktujte. Kontakt na mě naleznete buď na začátku daného AutoLISPu a nebo na stránce kontakty.


lisp
příkaz verze popis AutoCAD ProgeCAD

PKsoft-civil.lsp

civil engineering
SOU
1.0.1
popis bodů souřadnicemi (pro souřadnicové křížky) (SOUřadnice)
SSS 2.0.0 vynese bod na osu (polyline, line, arc a spline) v zadaném (ručně / Windows schránka - při načteném DOSLibu v AutoCADu) staničení (Create node in stationary)
SX 2.5.0 vloží do podélného profilu svislou xline v místě napsaného staničení / staničení načteného z Windows schránky - pouze při načteném DOSLibu v AutoCADu (Staničení X-ová hodnota)
IS 1.1.1 viz "ID" - vypíše staničení zaokrouhlené na milimetry (převedené z X-ové hodnoty) a uloží ho do Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Staniceni)
ISS 1.1.1 viz "ID" - vypíše staničení zaokrouhlené na metry (převedené z X-ové hodnoty) a uloží ho do Windowsschránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Staniceni)
IP 1.1.1 viz "ID" - vypíše Y-ovou hodnotu a uloží ji do Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu) (Id Podélný profil)
PT 2.1.0 editace textů v podélňáku (123.456789 => 457) - pro popis staničení u klopení a značek (Podélný profil Text)
CX
1.0.2 line v zadaném sklonu [%] a x-ové délce
CS 1.0.2 line v zadaném sklonu [1:x] a y-ové délce (Create Slope)

PKsoft-CS.lsp

coordinate system

UG 1.1.0 nastaví globální souřadný systém (Ucs Global)
UK 1.2.0 nastaví Křovákův souřadný systém (Ucs Křovák)
UE 2.3.0 nastaví souřadný systém dle entity (Ucs Entit)
UZ 1.2.0 orotuje souřadný systém dle z-ové osy o 90° (Ucs rotate by Z)
UP 1.1.0 nastaví předchozí souřadný systém (Ucs Previous)

PKsoft-xref.lsp

xrefXXY 1.1.0 reloadne všechny xrefy
XYS 1.1.0 reloadne všechny xrefované situace
XXC 1.1.0 unloadne všechny xrefy
XU 1.1.0 unloadne vybrané xrefy (xref unload)
XCS 1.1.0 unloadne všechny xrefované situace
XXS 1.1.0 uloží seznam aktuálně načtených / uvolněných xrefů
(pozor: proměnná s uloženým stavem není uložená ve výkresu - tudíž po zavření výkresu se uložený stav xrefů vymaže)
XXR 1.1.0 obnoví xrefy dle uloženého stavu (načtené / uvolněné)
XXB 1.1.0 připojí všechny xrefy
XTL 1.1.0 přesune všechny xrefy do dané hladiny (all Xrefs To Layer)

PKsoft-QS.lsp

quick select
QE 1.1.0 RC1 quick select s vybráním/napsáním (části) názvu entit (při napsání "lin" vybere entity typu "LINe", "polyLINe", "spLINe", ...) (Quick Entity)
?
QL 2.1.0 RC1 quick select s vybráním / napsáním (části) názvu hladin (Quick Layer)
?
QR 1.2.0 RC1 quick select s vybráním / napsáním názvu barvy (Quick coloR)
?
QLT 2.1.0 RC1 quick select s vybráním / napsáním (části) názvu typu čáry (Quick LineType)
?
QT 1.3.0 RC1 quick select textu s vybráním / napsáním (části) textu (Quick Text)
?
QTS 1.1.0 RC1 quick select s vybráním / napsáním textového stylu (Quick Text Style)
?
QTH 1.2.0 RC1 quick select s vybrání / napsáním výšky písma (Quick Text Height)
?
QB 2.1.0 RC1 quick select s vybráním / napsáním (části) názvu bloku (Quick Block)
?
QM 2.5.0
RC1
vymaže všechny line (úsečka), arc (oblouk), polyline a spline s délkou menší, než... (Quick Mess delete)
?

PKsoft-tools.lsp

CAD toolsLLO 1.1.0 zapne, rozmrazí a odemče všechny hladiny (alL Layers thaw, unlock an On)
BB 2.1.0 vícenásobný break at point (přeruš v bodě)
PP 1.0.0 pedit with multiple
LJ 5.5.0 "(poly)line join" - převede line na pline a spojí je + zapne linytype generation (Line Join)
OO 1.1.0 viz "offset" (ekvidistanta) ale vzálenost automaticky vloží z Windows schránky (při načteném DOSLibu v AutoCADu). V ProgeCAD/nenačteném DOSLibu pouze spustí příkaz "offset".
CA 2.0.0 viz copy, ale změní u kopírovaných entit hladinu na aktuální (Copy to current layer)
OD 1.1.0 Editace kót - upraví úhel vynášecích čar u lineárních kót. V ProgeCADu je potřeba nejdříve natočit souřadný systém. (Oblique Dimension)
(Adjusts the oblique angle of the extension lines for linear dimensions.)
RT 1.1.0 orotuje text, mtext a lineární kóty okolo vkládacího bodu dle vybrané entity (textu, mtextu, lineární kóty, nebo line), nebo dvou bodů (Rotate Text)
?
CT 1.1.3 kopíruje text mezi entitami typu: text, mtext, kóta, multileader a atribut (pozn: při zdrojové entitě typu "kóta" lze text kopírovat pouze na entitu typu "kóta") (Copy Text)
?
TPS 1.0.0 alfa Vloží textový prefix a sufix do entit typu: text, mtext, kóta, multileader a atribut (Text Prefix & Sufix)
(Paste prefix a sufix to text, mtext, dimension, multileader and atribut.)
?
TT 0.8.0 Ořeže ze začátku a z konce textu (text a jednoduchý mtext) zadaný počet znaků. (Trim Text)
(Trim defined number of characters of text.)
?
CTH 1.0.0 Měřítko pro text. Vyfiltruje z výběru texty a mtexty a změní jim v zadaném měřítku výšku. (Change Text Height)
?
TMT 1.0.0 Konvertuje text na mtext. Znaky "\r\n" (enter) převede na mtext s více řádky. Pozn: zatím zarovnává na middle left. (Text to MText)
?
MEB 1.1.0 viz "MEASURE" ale dělí jen blokem + možnost vybrat najednou víc a možnost smazat původní entity (MEasure of Block for few object)
?
SAC 1.0.2 sečte plochy vybraných entit (hatch, polyline) a uloží součet do schránky (Sum Area to Cipboard)
?
IK 0.9.6 importuje body z Excelu, Calcu, ... (přes win schránku [ctrl+c]) do CADu (vykreslí body / bloky / line / polyline + příp. popíše textem Z-ovou souřadnici) (Import poKrytí)
?

PKsoft-utility.lsp

CAD utilityDSE 1.0.0 definice vybrané entity (Definition of Selected Entity)
?
L0 1.0.0 Nastaví aktuální hladinu "0". (set Layer 0)
?
SCL 1.1.0 Obnoví základní list měřítek, který následně vymaže a vytvoří nový list s měřítky pro kreslení v metrech - např. 1:1000 (v ACADu 1:1), 1:500 (1:0,5) atd... (SCale List)
?
OOS 1.0.1 osobní přednastavený object snap (nastaví úchopy: end, mid, center, node, intersection, insertion a perpendicular)
?
MBAR 1.0.0 přepíná mezi ON/OFF menubar (pro AutoCAD 2009 a vyšší) - lze nastavit klávesovou zkratku ctrl+m (c:mbar) (MenuBAR)
PPU 1.1.0 purge all
?
CD 1.0.0 RC2 Nahradí ve vybraném textu/mtextu čárku za tečku (rychlý najdi a nahraď). (Comma to Dot)     (Replace comma to dot in text and mtext.)
?
CP 0.9.0 Někdy opraví diakritiku při převodu z Bentley Microstation - převede ACSII kód v textu na text (Correct Punctuation)     (Convert ASCII code to text.)
?
D 2.5.1 Viz "DIST" ale uloží vzdálenost do schránky. (Dist)
?
LDF 1.0.0 Vymaže z výkresu všechny hladiny (včetně entit v nich) které jsou zmražené nebo vypnuté. (Freeze and off Layer Delete)
?
UV 1.1.0 před úpravou a přebarvováním výkresu - projede FixBlockem a ObjectColayem a nastaví správné proměnné (Uprava Vykresu)
?
PM 1.5.1 přesune všechny entity do hladiny "0" - entitám natvrdo nastaví barvu a typ čáry dle původní hladiny (pokud už nebylo natvrdo nadefinováno předtím) (Podklady pro Machače)
?
ZZ 1.0.0 vloží do výkresu filtr (NO_PRINT-ZZZ) pro hladiny, které by se neměly tisknout (kód jsem nepsal já - pouze jsem editoval filtr)
?

PKsoft-dyn_visible.lsp

dynamic block visibleCSV 1.0.0 RC2 Změní viditelnost u dynamického bloku na následující v pořadí. (Change next Visible values for Selected dynamics block.)
?
CCSV 1.0.0 RC2 Změní viditelnost u dynamického bloku na předchozí v pořadí. (Change previous Visible values for Selected dynamics block.)
?
CLV 1.0.0 RC2 Změní viditelnost u posledního dynamického bloku na následující v pořadí. (Change next Visible values for Last dynamics block.)
?
CCLV 1.0.0 RC2 Změní viditelnost u posledního dynamického bloku na předchozí v pořadí. (Change previous Visible values for Last dynamics block.)
?

RoadPAC.lsp


SI 1.6.2 upraví situaci z RoadPACu 2007 - barvy, FixBlock, ...(SItuace)
?
PO 1.2.1 upraví podélný profil z RoadPACu 2007 do 10x zúženého měřítka, do správných hladin, ... (POdelny profil)
?
RZ 1.2.1 upraví řezy z RoadPACu 2007 do správného měřítka (1:1), hladin, ... (ReZ)
?

Příkaz PKsoft zobrazí informace o načtených AutoLIPSech PKsoftu s použitými příkazy, verzí programů a krátkým anglickým popisem.

Většina AutoLISPů pracujících s podélým profilem funguje správně pouze, pokud je podélný profil v souřadnicích: Měřítko výšek 1:1, měřítko délek 1m = 0.1 jednotky (10x zúžený podélný profil). Staničení 0.000 v X = 0, srovnávací rovina ve správné Y-ové souřadnici. Pozn: AutoLISP RoadPAC - PO upravuje automaticky podélný profil do souřadnic a měřítka.

Je možné, že nějaký příkaz bude kolidovat s klávesovou zkratkou standardního AutoCAD příkazu. Pokud tak nastane, tak buď zeditujte soubor "acad.pgp" (naleznete ho v c:\Documents and Settings\%USER%\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 20??\R???\enu\Support\) a předefinujte si zkratku nebo změnte příkaz v AutoLISPu - název příkazu najdete vždy na začátku jednotlivého programu (defun C:).AutoLISPy Ing. Petra Malce

(c) Ing. Petr Malec, 2004

lisp
příkaz popis

Aplik.lsp

freeware
ANG Vrací úhel (číslo v odpovídajících jednotkách) daný vrcholem a body na ramenech.
Lze použít i transparentně, tj. s apostrofem pod jinými příkazy (např. „pole“).
KOL Vykreslí kolmici (úsečku) v bodě b2. Základna je dána body b1 a b2.
Délka kolmice je určena:
1. číselnou hodnotou (zápornou pro kolmici vlevo)
2. dalším bodem, ležícím na rovnoběžce se základnou
3. prázdným "returnem" – kolmice bude mít délku shodnou s vzdáleností bodů 1 a 2
MIB Kreslí úsečku z bodu b1 procházející v dané vzdálenosti od bodu b2. Tato vzdálenost může být samozřejmě i nulová – úsečka prochází bodem b2.
Délka úsečky je určena:
1. číselnou hodnotou (zápornou pro "zpětnou" úsečku)
2. prázdným "returnem" – úsečka skončí v patě kolmice z bodu b2
NEN Nastaví aktuální hladinu, barvu a typ čáry podle vybrané entity.
Pokud je jako řídící vybrán text, místo typu čáry je nastaveno aktuální písmo shodné s vybraným textem.
OBDO Kreslí obdélník (křivku) nad základnou s body b1 a b2. Poloha obdélníka může být obecná vůči USS.
Výška obdélníka je určena:
1. číselnou hodnotou (zápornou pro obdélník vlevo)
2. dalším bodem, ležícím na rovnoběžce se základnou
3. prázdným "return" – bude vykreslen čtverec
POV Popíše výztuž (navazující úsečky) hodnotami délek a vynese pro zvolené úseky promítnuté délky.
REZCSV Pro vytyčení tělesa - vypíše do csv číslo bodu, staničení, výšku Z a vzdálenost od osy (pro spořčítání Y a X  RoadPACu). Vytyčovací body jsou atributovaný blok s názem "CISLO_BODU".
SDT Píše text s úhlem rotace daným vybranou textovou entitou.
SVAH Kreslí svahové šrafy ("fousy").
VYB_HLAD Rychlý filtr – po výběru řídící entity budou v rámci standardního výběru (oknem, polygonem apod.) vysvíceny entity ležící ve stejné hladině jako řídící entita.
VYB_BAR Rychlý filtr – po výběru řídící entity budou v rámci standardního výběru (oknem, polygonem apod.) vysvíceny entity mající barvu shodnou s řídící entitou.
VYB_TEXT Rychlý filtr – v rámci standardního výběru (oknem, polygonem apod.) budou vysvíceny pouze textové entity.
VZDN Měří celkovou vzdálenost (tj. délku pomyslné lomené čáry) dané řadou bodů. Pracuje analogicky jako příkaz "plocha" v režimu "plus", tedy integruje dílčí úseky ukončené "returnem" a na konci vypíše celkový součet všech úseků.
ZDT Zarovná vybrané textové entity (text i mtext) a kóty do určeného směru (souhlasného úhlu rotace), který je dán buď dvěma body b1 a b2 nebo vybranou řídící textovou entitou.

Cadpin.lsp

komerční licence
PIN Importuje ze souboru *.gsa body do hladin CP_BODY, CP_CISLA a CP_VYSKY včetně jejich označení a souřadnice "Z".
PEX Exportuje vybrané body (point) do souboru. Formát exportu: Y, X, Z s přesností na 6 desetinných míst.
CIB Vytváří ve výkresu body včetně jejich označení a eventuálně i výšky. Označení bodu si ukládá do rozšířených dat entit.
TAS Vytvoří ve výkrese z vybraných bodů tabulku s výpisem čísel bodů a jejich souřadnic s přesností na 3 desetinná místa. Formát tabulky: číslo, Y, X, Z.

Cadpin je šířen pod komerční licencí. Pokud by jste o něj měli zájem, tak kontaktujte Ing. Petra Malce.Tony Tanzillo

(c) Tony Tanzillo

AutoLISPy od Tony Tanzilla jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách Tony Tanzilla, nebo přímo v kódu daného AutoLISPu.

lisp
příkaz popis
ascpoint.lsp ASCPOINT Načte ze souboru seznam souřadnic X, Y a Z a vloží do CADu Copies/Lines/Nodes/3Dpoly/Pline.
WPOINT
Exportuje souřadnice X, Y a Z bodů do souboru (*.csv).
cvpoly.lsp CVPOLY Převede 3D pline na 2D pline s Z=0.
layer.lsp SAVELAYERS Uloží hladiny z výkresu do textového souboru.
LOADLAYERS Načte hladiny do výkresu z textového souboru.
table.lsp LTABLE Zobrazí v textovém okně seznam hladin s jejich základní charakteristikou (barvy, typ čáry, zapnutá, rozmražená). (Layer TABLE)
wsh.lsp -
Ukázky příkladů, jak používat Windows scriptování.DotSoft

(c) DotSoft

AutoLISPy od DotSoftu jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách DotSoftu, nebo přímo v kódu daného AutoLISPu.

lisp
příkaz popis
chgprev.lsp CHGPREV
Vybere (graficky) předchozí objekty.
objcolay.lsp OBJCOLAY
Přesune entity s natvrdo zvolenou barvou do hladin s názvem barvy a nastaví u entit "ByLayer".
ptexport.lsp PTEXPORT
Export uzlových bodů (X, Y, Z) pline do TXT.
spl2pl.vlx SPL2PL
Převod slpine na pline (s definicí délky úseku pline).
txtexprt.lsp TXTEXPRT
Export textu do TXT.ManuSoft

(c) ManuSoft

AutoLISPy od ManuSoftu jsou šířeny jako freeware. Přesné licenční podmínky naleznete na stránkách ManuSoftu.

lisp
příkaz popis
balloon.lsp
BALLOON
Vytvoří odkaz s bublinkou (text do 2 znaků - kružnice, >2 znaky elipsa). Hlavní nevýhoda - bez rozbití nelze text editovat.
fixblock.lsp
FIXBLOCK
Předefinuje bloky: entity přesune do hladiny "0" a barvu nastaví "ByBlock"CAD Studio (XANADU)

(c) CAD Studio a.s.

Většinou jsou AutoLISPy od CAD Studio šířeny jako freeware. Ale není to pravidlem - čtěte licenční podmínky dané aplikace.

lisp
příkaz popis
bbox.vlx

(c) Ch. A. Butler


BBox
Nakreslí obrysové boxy (obdélník/kružnice) pro vybrané objekty v aktuální hladině. (Draws permanent bounding boxes (rectangle/circle) for selected drawing objects.)
BBox1
Nakreslí dočasné červené obrysové obdélníky u všech objektů, přes které přejedete kurzorem myši. Dočasné obdélníky zmizí po regeneraci výkresu. (Draws temporary bounding boxes (red rectangle) for drawing objects, through which cross the mouse cursor.)
breakall.zip

(c) Ch. A. Butler


BREAKALL
Přeruší všechny vybrané objekty ve všech kříženích. (Break all objects selected.)
BREAKWOBJECTS
Přeruší vybrané objekty v místě křížení vybraného objektu. (Break many objects with a single object.)
BREAKOBJECT
Přeruší objekt v místě křížení s vybranými objekty. Opak k "breakwobjects". (Break a single object with many objects.)
BREAKWITH
Přeruší vybrané objekty v místě křížení s vybranými objekty. (Break selected objects with other selected objects.)
BREAKTOUCHING
Přeruší objekty, které se kříží s vybranými objekty. (Break objects touching the single break object.)
BREAKSELECTED
Přeruší vybrané objekty v místěch křížení s jinými objekty. Opak k "breaktouching". (Break selected objects with any objects that touch it.)
curvetext.zip
(c) A. Gumula
CURVETEXT
Kreslí text po křivce (oblouk, kruh, polyline,...). Draw text along a curve (arc, circle, polyline,...)
delproxy.vlx
DELPROXY
Vymaže proxy objekty z výkresu. (Erase proxy objects from AutoCAD DWG drawing.)
kopirujtext.lsp
(c) Pajas
KOPIRUJTEXT
Zkopíruje text z vybrané textové entity (text, mtext, atributy) do vybraných textových entit (text, mtext, atributy). (Copy text content from source to target text entities.)
LinOut.vlx
LINOUT
Vyexportuje z výkresu použité definice čar (včetně shape a popisů) do .lin souboru. (Exports linetype definitions (include shape + text info) from an AutoCAD DWG drawing back to .LIN file.)
rvrsline.lsp
RVRSLINE
Otočí směr line a polyline. (Reverse direction of line and polyline.)
RVRSLINES
Otočí směr vybraných lines a polylines. (Reverse direction of lines and polylines.)
scalelistdel.lsp

(c) S. Johnson
www.cadnauseam.com


SCALELISTDEL
Vymaže nepoužitá měřítka mimo 1:1. (Deletes unused scales except 1:1 using a user-provided wildcard.)
SCALELISTDELALL
Vymaže všechna nepoužitá měřítka včetně 1:1. (Deletes all unused scales except 1:1.)
SCALELISTDELINCH
Vymaže všechna nepoužitá imperiální měřítka. (Deletes all unused scales that contain the inch " character.)
SCALELISTDELXREF
Vymaže všechna nepoužitá měřítka načtená s xrefy. (Deletes all unused scales that contain the "_XREF" string.)
SCALELISTDEL_
Vymaže všechna nepoužitá měřítka která obsahují symbol(y) "_". (Deletes all unused scales that contain the "_" character.)
SCALELISTDELINCHXREF
Vymaže všechna nepoužitá imperiální měřítka nebo měřítka načtená s xrefy. (Deletes all unused scales that contain either the inch " character or the "_XREF" string.)
SCALELISTDELINCH_
Vymaže všechna nepoužitá imperiální měřítka nebo měřítka která obsahují symbol(y) "_". (Deletes all unused scales that contain either the inch " or "_" characters.)
SCALELISTMETRIC
Vymaže všechna nepoužitá měřítka mimo 1:1 a nastaví standartní metrická měřítka. (Deletes all existing unused scales except 1:1 and sets up metric scales.)
SCALELISTMETRICTEMPLATE
Vymaže všechna měřítka a nastaví metrická měřítka. Používat pouze pro šablony a výkresy starších verzí AutoCADu, jak 2008. POZOR: Potencionálně destruktivní pro annotativní objekty! (Deletes all existing scales and sets up metric scales. For use only in setting up scales in templates and pre-2008 drawings. WARNING: potentially destructive to annotative objects!)
SCALELISTINCH
Vymaže všechna nepoužitá měřítka mimo 1:1 a nastaví standartní imperiální měřítka. (Deletes all existing unused scales except 1:1 and sets up inch-based scales.)
SCALELISTINCHTEMPLATE
Vymaže všechna měřítka a nastaví imperiální měřítka. Používat pouze pro šablony a výkresy starších verzí AutoCADu, jak 2008. POZOR: Potencionálně destruktivní pro annotativní objekty! (Deletes all existing scales and sets up inch-based scales. For use only in setting up scales in templates and pre-2008 drawings. WARNING: potentially destructive to annotative objects!)
srxtext.vlx
(trial verze)
SRXTEXT
Práce s textem - prefix, vkládání znaků, ... (návod viz srxtext.txt). (Search and replace AutoCAD drawing texts using regular expressions, supports batch scripts, table replacements.)
text2elev.vlx
TEXT2ELEV
Přesune textovou entitu do z-ové výšky dle textu entity. (Move text entities to the elevation (Z) corresponding to their text string.)
trans.vlx
TR_WRITE
Export textu s jeho pozicí do TXT.
TR_READ
Následný import a přepis vyexportovaného a změněného textu.Alfred's CAD page

AutoLISPy od Alfreda jsou šířeny jako freeware.

V sekci download na Alfredových stránkách naleznete i další programy - já používám jen tento...

lisp
příkaz popis
lay_on_off.lsp
layonoff "prefix"
Zapíná/vypíná hladiny začínající na jakýkoliv "prefix". Výborné např. pro práci s rastry, kdy při posouvání vypnete hladinu s rastry a tak mnohem urychlíte překreslování. Vypínání/zapínání hladiny i rastry probíhá okamžitě. Lze si i vytvořit makro na tlačítko atd.: ^C^C(c:layonoff "prefix")Další AutoLISPy

Další, mnou požívané lispy nalezené buď někde free na netu a nebo vytvořené někým z firmy HBH projekt.

lisp
příkaz popis
area2txt.lsp
AT
Export plochy a staničení do CSV.
clearss.lsp
CLEARSS
Vymaže sheats (mohlo by opravit nefunkční příkazy z Expressu).
copytext.lsp
CT
Zkopíruje text z vybrané textové entity do vybrané textové entity.
cxx.lsp
CXX
Nakreslí line v zadaném sklonu [%] a délce.
dwftodwg.arx
DWFIMPORT
Import (vektorizace) DWF do DWG (do DWF 6.0) (dwfimport filename). Pouze pro AutoCAD 2004.
filtry.lsp
-
Vytvoří filtry hladin pro tvorbu situace a vytyčovacího výkresu.
flatten0.lsp
(c) Tee Square Graphics
FLATTEN0
Přesune všechny entity do z=0 (zachová typ entity).
id2.lsp
ID2
Viz ID, ale výběr více bodů + do Windows schránky tabulku se souřadnicemi X, Y, Z.
inquiry.lsp

(c) Joshua M Orth,
modify by PKsoft


ANGLINE
Vypíše úhel mezi dvěma úsečkami do commandu.
RUNDIST
Dist se sčítání lomené vzdálenosti. (viz vzdn z apliku)
SUMLAY
Výpis součtu délek lines/plines v hladině. (ssl)
SUMAREA
Výpis do commandu + do Windows schránky součet ploch uzavřených plines v hladině. (ssa)
SUMLINES
Výpis do commandu + do Windows schránky součet délek vybraných lines/plines. (sl)
SUMAREAS
Výpis do commandu + do Windows schránky součet vybraných ploch uzavřených plines. (sa)
laypresuf.lsp
LPS
Přidá prefix a sufix k názvu hladin.
path.lsp
FF
Vloží do Windows schránky název výkresu a cestu.
pln2text.lsp + dcl
PLN2TEXT
Export uzlových bodů (X, Y, Z) line a pline do TXT.
purgeappids.lsp
-
Vypurguje všechny appids.
rpoly.lsp
(c) John F. Uhden
RPOLY
Změní směr pline s možností zapnutí linetype generation.
sc.lsp
SC
Vypíše do commandu součet hodnot v textu + zaokrouhlí na 2 desetinná místa.
sklon.lsp
KL
Výpis sklonu v % (+ uložení do Windows schránky) a poměru 1:x do commandu.
stan.lsp
SS
Výpis staničení do commandu a Windows schránky. Osa musí být spojitá pline.
Text2MText.lsp
c) CR/LF GmbH
TEXT2MTEXT
Konvertuje text na mtext - vlastnosti nových mtextů přebírá dle referenčního mtextu.
vo.lsp
VO
Nakreslí zakružovací oblouk (spline) do podélného profilu + jeho popis.
xref_lay_isolate.lsp
LLI
Izoluje hladinu vybraného objektu z xrefu. (LayerIsolate for xref layer.)
xyz2txt.lsp
XY
Export X, Y, Z souřadnic bodů + číslo bodu do CSV.
xyzout.lsp
(c) EMT Software, Inc.
XYZOUT
Export X, Y, Z souřadnic Points/Text/Blocks do TXT.

Comments